مزایا و معایب دویدن در فضاهای سرپوشیده و محیط‌های باز

کدام یک بهتر است؟
دویدن در فضای سرپوشیده روی تردمیل یا کیلومترها دویدن در فضای باز و هوای تازه؟
آیا تردمیل برای مفاصل بهتر است؟
آیا تمرین در فضای باز، برای مسابقات مفیدتر است؟